Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được quyết toán theo năm. Theo pháp luật, mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập. Tuy nhiên có một số đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đó là những ai ? 

Hãy cùng tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 nhé ! 

Có những trường hợp ngoại lệ không phải quyết toán thuế TNCN 
Có những trường hợp ngoại lệ không phải quyết toán thuế TNCN

Đối với cá nhân 

Đối với cá nhân sẽ có các trường hợp sau không phải quyết toán thuế TNCN:

  • Khi số thuế TNCN cá nhân đó phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau.
  • Khi thu nhập vãng lai bình quân trong năm của cá nhân đó không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10%. Nếu không có yêu cầu thì phần thu nhập này không phải tiến hành quyết toán thuế.
  • Trường hợp cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ/ bảo hiểm không bắt buộc khác, trong đó có tích lũy về phí bảo hiểm. Nếu người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đó rồi thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  • Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

Thông tin về các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 trên được dựa trên Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành. 

Cụ thể, Thông tư quy định như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động”.

 

Đối với doanh nghiệp 

Đối với doanh nghiệp sẽ có những trường hợp sau không phải quyết toán thuế TNCN:

  • Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương tiền công cho người lao động làm việc trong công ty.
  • Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Có phát sinh trả thu nhập.
  • Không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN.
  • Doanh nghiệp phải cung cấp mẫu 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (danh sách những cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm) cho cơ quan thuế trong trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp.

Thông tin về các trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021 trên dựa vào Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

Cụ thể Thông tư quy định như sau: 

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động”.

 

Trên đây là thông tin cập nhật mới nhất về Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021. Theo đó, nếu các cá nhân/ doanh nghiệp thuộc vào các trường hợp nêu trên thì sẽ không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Đánh giá bài viết post

Trả lời

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ
NHẬN QUÀ TẶNG KHI HỌC